Vulkani
0 KNJIGA, 0
Moja korpa

Nela Malinović-Jovanović

- Nela Malinović-Jovanović

Нела Малиновић-Јовановић

Рођена 05. 02. 1968. године у Врању. Основну школу и гимназију завршила у Врању. Носилац дипломе „Вук Караџић“ за постигнути успех у основној и средњој школи.

Основне студије завршила на Природно-математичком факултету у Београду, на групи за Математику, одсек за Рачунарство и информатику.

Магистрирала 2003. године на Учитељском факултету у Врању, на групи за Методику наставе математике одбранивши магистарску тезу под насловом: Програмски задаци наставе о природним бројевима у млађим разредима основне школе и ефикасност њиховог остваривања, и стекла академски назив магистра дидактичко-методичких наука.

Докторску дисертацију под називом: Таксономски модел операционализације циља и задатака наставе о природним бројевима, одбранила 2008. године и стекла научни степен доктора дидактичко-методичких наука.

Од 1996. до 2003. радила као сарадник у настави, а од 2003. до 2009. као асистент за ужу научну област Методика наставе математике Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу. Године 2009. изабрана у звање доцента, a 2014. у звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе математике Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу. Године 2019. изабрана је у звање редовног професора за ужу научну област Методика наставе математике и информатике Педагошког факултета у Врању, Универзитета у Нишу.

Објавила је више од 60 научних радова у научним часописима и зборницима радовс са учешћа на научним конференцијама у Србији и иностранству. У својим радовима бави се проблемима савремене наставе математике и информатике из области које се односе на: индивидуализацију наставе математике, интеграцију наставе математике и осталих предметних области, компетенције наставника, ефикасност и операционализацију циљева и задатака наставе математике, стандарде квалитета уџбеника, постигнућа ученика и др. Радови су теоријско – емпиријског карактера и доприносе развоју како методике наставе математике и информатике, тако и дидактике и методика осталих наставних дисциплина.

Коаутор је 2 универзитетска уџбеника: Методика наставе математике и Методика осавремењене наставе математике намењених студентима педагошких факултета и учитељима, и аутор универзитетског уџбеника Методика развијања почетних математичких појмова намењеног студентима педагошких факултета и васпитачима у предшколским установама.

Рецензент је радова у више научних часописа и зборника са научних скупова. Рецензирала је више научних монографија, универзитетских уџбеника и практикума.